วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดบทที่ 2


แบบฝึกหัดบทที่  2
1.นิยามความหมายและยกตัวอย่างของระบบสารสนเทศเพื่อกรจัดการ
ตอบ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  (Management  Information  System) หรือ  MIS  หมายถึงระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง   ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์  เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน  และการตัดสินใจในด้านต่าง    ของผู้บริหาร
2.ข้อมูลและสารสนเทศมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ  ข้อมูล  (Data)  หมายถึงข้อมูลดิบ  (Raw  Data)  ที่ถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง    ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ส่วนสารสนเทศ  (Information) หมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  แต่อย่างไรก็ดี  ข้อมูลและสารสนเทศสามารถใช้ทดแทนกันในหลายโอกาส   แต่บางครั้งอาจมีความหมายที่แตกต่างกันมาก  เนื่องจากความเจาะจงในการใช้งาน 
3.สารสนเทศที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ  การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องคำนึงถึงคุณสมบัติสำคัญของ  MIS ดังต่อไปนี้
                       1.ความสารถในการจัดการข้อมูล  (Data Manipulation)
                       2.ความปลอดภัยของข้อมูล  (Data Security) 
                       3.ความยืดหยุ่น  (Flexibility) 
                       4.ความพอใจของผู้ใช้งาน  (User Satisfaction)
4.ระบบสารสนเพทศเพื่อการจัดการมีประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจอย่างไร
ตอบ  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีดังนี้
            1.ช่วยให้ผู้ใช้สารมารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
            2.ช่วยผู้ใช้ในการกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ
            3.ช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน
            4.ช่วยผู้ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
            5.ช่วยให้ผู้ใช้มารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
            6.ช่วยลดค่าใช้จ่าย  ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจลดเวลา  แรงงานและค่าใช้จ่ายในการทำงาน
5.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง
ตอบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะจัดระบบสารสนเทศในองค์การให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาสะดวก  รวดเร็ว  และถูกต้อง
6.บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีกี่ระดับ  อะไรบ้าง
ตอบ  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมี  3  ระดับ  ดังต่อไปนี้
1.หัวหน้างานระดับต้น  (First-Line Supervisor หรือ  Operation Manager) 
2.ผู้จัดการระดับกลาง  (Middle Manager) เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมการประสานงานระกว่างหัวหน้างานระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับสูง
3.ผู้บริหารระดับสูง  (Executive หรือ Top Manager) เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำการกำหนดวิสัยทัศน์  ทิศทาง  วางนโยบาย  และแผนงานระยะยางขององค์การ
7.จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานระบบสารสนเทศและระดับของผู้บริหารในองค์การ
ตอบ                แสดงความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศกับระดับผู้บริหาร

ลักษณะของระบบ
ระดับของผู้ใช้
ผู้จัดการระดับปฏิบัติการ
ผู้จัดการระดับกลาง
ผู้จัดการระดับสูง
-ที่มาของสารสนเทศ
-ภายใน
-ภายใน
-ทั้งภายในและภายนอก
-วัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ
-ปฏิบัติงาน
-ควบคุมผลปฏิบัติงาน
-วางแผน
-ความถี่ของการใช้สารสนเทศ
-สูง
-ปานกลาง
-ไม่แน่นอน
-ขอบเขตของสารสนเทศ
-แคบแต่ชัดเจน
-ค่อนข้างกว้าง
-กว้าง
-ความละเอียดของสารสนเทศ
-มาก
-สรุปกว้างๆ
-สรุปชัดเจน
-การายงานเหตุการณ์
-ที่เกิดขึ้นแล้ว
-เกิดแล้ว/กำลังจะเกิด
-อนาคต
-ความถูกต้องของสารสนเทศ
-สูง
-ปานกลาง
-ตามความเหมาะสม8.ผู้บริหารควรมีบทบาทต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การอย่างไร
ตอบ  ผู้บริหารควรมีบทบาทต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การดังนี้
            1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างประสิทธิภาพ  และความพร้อมในการแข่งขันให้กับองค์การ
            2.เข้าใจความต้องการของระบบและองค์การในสภาพแวดล้อมยุคโลกาภิวัตน์
            3.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์การ
            4.มีส่วนร่วมในการออกแบบและการพัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศรวมขององค์การ
            5.บริหารและตัดสินใจในการสรรหาและคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม
9.โครงสร้างของหน่วยงานสารสนเทศแบ่งออกเป็นกี่ส่วน  อะไรบ้าง
ตอบ  โครงสร้างของหน่วยงานสารสนเทศในองค์การจะแบ่งเป็น  3  ส่วนดังต่อไปนี้
            1.หน่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ  (System Analysis and  Design Unit)  มีหน้าที่ในการศึกษา  วิเคราะห์  พัฒนา  และวางระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้เหมาะสม
            2.หน่วยเขียนชุดคำสั่ง  (Programming Unit)มีหน้าที่นำระบบงานที่ได้รับการออกแบบหรือความต้องการเกี่ยวกับชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์  จากหน่วยงานอื่นมาทำการเขียนหรือพัฒนาชุดคำสั่ง
            3.หน่วยปฏิบัติการและบริการ  (Operations and  Services  Unit)  ทำหน้าที่ควบคุมและจัดการให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน  สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
10.บุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศแบ่งออกเป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง
ตอบ  บุคคลการของหน่วยงานสารสนเทศแบ่งออกเป็น  7  ประเภทดังนี้
            1.หัวหน้าพนักงานสารสนเทศ  (Chief  Information  Officer )  หรือที่นิยมเรียกว่า  CIO  เป็นบุคลากรระดับสูงขององค์การ
            2.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  (System  Analysis  and  Design)  หรือที่นิยมเรียกว่า  SA  มีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบงานในระดับต่าง  
            3.ผู้เขียนชุดคำสั่ง   (Programmer)  เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เขียนชุดคำสั่ง เพื่อควบคุมและสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ 
            4.ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  (Computer  Operator)  ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
            5.ผู้จัดตารางเวลา  (Scheduler)  ทำหน้าที่จัดตารางเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับงานแต่ละชนิดภายในห้องคอมพิวเตอร์
            6.พนักงานจัดเก็บและรักษา  (Librarian)  เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เก็บรักษาและจัดทำรายการของอุปกรณ์
            7.พนักงานจัดเตรียมข้อมูล  (Data  Entry  Operator)  ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลจากเอกสารเบื้องต้น  มาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำความเข้าใจได้
11.เพราะเหตุใดผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ตอบ    เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)  หรือที่เรียกว่า  IT ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  อีกทั้ง  IT  มีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องการกระจายอำนาจ  ทรัพย์สิน  สิทธิและความรับผิดชอบ  การพัฒนา  IT  ทำให้เกิดผู้แพ้  ผู้ชนะ  ผู้ได้ประโยชน์  หรือผู้เสียประโยชน์  จะเห็นว่าระบบข้อมูลสารสนเทศนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  โดยแผนกหรือฝ่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการจะมีนโยบายที่แน่นอนในการจัดการข้อมูลให้เกิดความปลอดภัย  ใช้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์  จึงเป็นสิ่งสำคัญของผู้ทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญ
12.จงอธิบายตัวอย่างผลกระทบทางบวกและทางลบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบ  ผลกระทบทางบวกมีดังนี้
            1.เพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสาร  การบริหาร  และการผลิต
            2.เกิดสังคมแห่งการสื่อสารและสังคมโลก
            3.มีระบบผู้เชี่ยวชาญต่าง    ในฐานข้อมูลความรู้ 
            4.เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างโอกาสให้คนพิการ  หรือผู้ด้อยโอกาสจากการพิการทางร่างกาย
            5.พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่
            6.การทำงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
            7.ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพดีขึ้น
          ผลกระทบทางลบมีดังนี้
            1.ก่อให้เกิดความเครียดขึ้นในสังคม
            2.ก่อให้เกิดความการรับวัฒนธรรมหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในสังคมโลก
            3.ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรม
            4.การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง
            5.การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
            6.เกิดช่องว่างทางสังคม
            7.เกิดการต่อต้านเทคโนโลยี
            8.อาชญากรรมบนเครือข่าย
            9.ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น